Artikel 1. Algemeen
1.1 Partijen: NVM Service Office B.V.; Hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’, of ‘NVM Service Office’. Makelaarskantoor, makelaar of andere Opdrachtgever; hierna te noemen ‘Opdrachtgever’ of ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

1.2 Deze voorwaarden en de verwerkersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NVM Service Office en Opdrachtgever waarop NVM Service Office deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met NVM Service Office, voor de uitvoering waarvan NVM Service Office derden inschakelt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht. NVM Service Office en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 In geval dat NVM Service Office niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NVM Service Office in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Fair use
2.1 De uitvoer van onze makelaarssupport is gebaseerd op fair use. Dat betekent dat wij het inkomende telefoonverkeer van normale werkdagen opvangen en niet worden ingezet om, zonder overleg en akkoord vooraf, omvangrijke marketingacties uit te voeren of op te vangen.

Artikel 3. BTW en tariefaanpassingen
3.1 De tarieven zijn exclusief het wettelijk geldende btw tarief (nu 21%) en mogen periodiek worden bijgesteld waarbij tevens de CBS indexcijfers dienstenprijzen, sectie N: overige zakelijke diensten worden geraadpleegd. NVM Service Office zal eventuele prijswijzigingen minimaal 1 maand voor ingangsdatum schriftelijk bij u aankondigen.

Artikel 4. Betaling en incassokosten
4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door NVM Service Office aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door NVM Service Office aangegeven. NVM Service Office is gerechtigd om periodiek te factureren.

4.2 Als Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% (één procent) per periodiek, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.3 NVM Service Office heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. NVM Service Office kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. NVM Service Office kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan NVM Service Office verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Opdrachtgever zich niet beroept afdeling 6.5.3 (artikelen 231 tot en met 247 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek), heeft Opdrachtgever evenmin het recht om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4.5 Als Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Als NVM Service Office echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5. Geheimhouding
5.1 NVM Service Office en haar medewerkers hebben geheimhoudingsplicht, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst met Opdrachtgever ten aanzien van de gegevens die in het kader van deze overeenkomst zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever waar NVM Service Office kennis van neemt bij de verlening van haar diensten.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
6.1 NVM Service Office behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

6.2 De informatie die Opdrachtgever aan NVM Service Office ter beschikking stelt ten behoeve van een goede uitvoering van de overeengekomen diensten door NVM Service Office B.V., blijft eigendom van Opdrachtgever.

6.3 NVM Service Office heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Wanneer Opdrachtgever van oordeel is dat NVM Service Office tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dient Opdrachtgever NVM Service Office daarvoor eerst schriftelijk in gebreke te stellen. NVM Service Office krijgt vervolgens de tijd om binnen redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van NVM Service Office beperkt tot maximaal € 1.000,= per kalenderjaar. NVM Service Office is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, daaronder begrepen verlies van winst of inkomsten. De hiervoor omschreven beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval er sprake is van opzet en/of grove schuld.

Artikel 8. Overmacht
8.1 NVM Service Office B.V.is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als NVM Service Office daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van NVM Service Office komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NVM Service Office geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NVM Service Office niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van NVM Service Office of van derden daaronder begrepen. NVM Service Office B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst met Opdrachtgever verhindert, intreedt nadat NVM Service Office haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3 NVM Service Office kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Als deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Voor zover NVM Service Office ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NVM Service Office gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Behoud van rechten
9.1 Dwingt één van de partijen een bepaling uit de voorwaarden en/of overeenkomst niet meteen af, dan mag hij dit later alsnog doen. Als één van de partijen zich neerlegt bij het feit dat de andere partij een verplichting niet vervult, impliceert dit niet dat hij afstand doet van zijn uit die verplichting voortvloeiende rechten.

Artikel 10. Tussentijdse wijziging
10.1 NVM Service Office heeft het recht haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever zal van de wijziging tijdig in kennis worden gesteld.

Artikel 11. Beëindiging per direct
11.1 NVM Service Office is gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen:

  1. indien aan de andere partij door de rechtbank surseance van betaling is verleend of indien de andere partij door de rechtbank in staat van faillissement is verklaard;
  2. indien de onderneming van Opdrachtgever wordt gestaakt of anderszins wordt beëindigd;
  3. indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van Opdrachtgever en dit beslag directe of indirecte gevolgen heeft voor de uitvoering van deze Overeenkomst;
  4. indien Opdrachtgever niet langer NVM-lid is;
  5. in geval van een gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van Opdrachtgever aan een derde die geen NVM-lid is;
  6. indien Opdrachtgever zich zodanig heeft gedragen dat van NVM Service Office redelijkerwijs niet langer verwacht mag worden dat de Overeenkomst wordt gecontinueerd;
  7. indien Opdrachtgever tuchtrechtelijk wordt veroordeeld dan wel indien een medewerker of beleidsbepalende persoon van Opdrachtgever tuchtrechtelijk, strafrechtelijk of voor grensoverschrijdend gedrag en/of discriminatie wordt veroordeeld door een daartoe bevoegde instantie of rechter.

11.2 Indien de Overeenkomst op grond van dit artikel wordt beëindigd is NVM Service Office gerechtigd om het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. hierover te informeren.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Over elk – blijvend – geschil over de totstandkoming, de uitleg en/of de uitvoering van de overeenkomst beslist een daarvoor bevoegde rechter, in het arrondissement Utrecht.

Artikel 13. AVG, verwerkersrollen en privacy
13.1 Rolverdeling
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht voor de gehele Europese Unie (EU). De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die zijn te herleiden naar identificeerbare natuurlijke personen. De AVG bepaalt daarnaast dat er altijd een doel moet zijn om persoonsgegevens te verwerken. Het doel voor het verwerken van zulke gegevens wordt bepaald door de Verwerkingsverantwoordelijke. In dit geval is dat het NVM Lid. NVM Service Office wordt aangemerkt als verwerker van deze gegevens en helpt haar klanten met het verwerken van persoonsgegevens. Bij het afnemen van de NVM Service Office diensten en systemen worden door ons in opdracht van NVM Leden en overige Opdrachtgevers persoonsgegevens verwerkt, zodat zij in staat zijn de door hen beoogde bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Daarmee zijn zij volgens de AVG de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en NVM Service Office de ‘Verwerker’. In deze algemene voorwaarden geldt NVM Service Office als “Verwerker” of “wij”. Opdrachtgever van NVM Service Office is de “Verwerkingsverantwoordelijke”. Gezamenlijk worden NVM Leden, Opdrachtgevers en de NVM Service Office in dit artikel aangeduid als: “Partijen” of “wij” gezamenlijk. Om te kunnen waarborgen dat wij de AVG naleven is het van belang dat wij en Opdrachtgever ons gezamenlijk verbinden tot het naleven van diverse bepalingen uit deze verordening. Deze verbintenis is vastgelegd in deze verwerkersafspraken, die deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. Met deze verwerkersafspraken wordt beoogd de risico’s van het verwerken van persoonsgegevens te beheersen, transparantie te creëren over de wijze waarop met deze gegevens wordt omgegaan en uiteengezet in hoeverre en op welke manier hier door betrokkenen controle op kan worden uitgevoerd. Daarnaast bevatten de verwerkersafspraken garanties voor Opdrachtgever, verlangen wij ook enkele zekerheden en bieden wij transparantie omtrent (de wijze van) de verwerking van persoonsgegevens, waarvoor en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Verder stellen wij ons coöperatief op waar het gaat om de verplichting van onze klanten als de Verwerkingsverantwoordelijke om mee te werken aan eventuele verzoeken van de personen om wiens gegevens het gaat en in het geval sprake is van een onverhoopt datalek.

13.2 Toepasselijkheid en looptijd.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens die door NVM Service Office als verwerker wordt gedaan op basis van de getekende offerte door Opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke. Deze afspraken treden in werking op de datum waarop de dienstverlening start, dan wel met ingang van de datum waarop de overeenkomst van opdracht is ondertekend en eindigt op het moment dat wij geen persoonsgegevens meer onder ons hebben die wij in het kader van onze dienstverlening voor Opdrachtgever verwerken.

13.3 Verwerking.
Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met Verwerkingsverantwoordelijke hebben afgesproken met betrekking tot onze dienstverlening. Wij verwerken de persoonsgegevens niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. De verwerking vindt plaats volgens schriftelijke instructies van Opdrachtgever, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen. Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis.

13.4 De verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
Verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens duidelijk is vastgesteld. De zeggenschap over de persoonsgegevens berust nooit bij NVM Service Office.

13.5 Wetgeving.
Verwerkingsverantwoordelijke is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient Opdrachtgever vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en de afspraken die we hebben gemaakt in deze overeenkomst.

13.6 Data toegang.
Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. Wij beperken de toegang tot medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot persoonsgegevens die deze medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

13.7 Subverwerkers.
Voor het uitvoeren van de met Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden worden slechts subverwerkers ingeschakeld, waar noodzakelijk en pas nadat Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verleend.

13.8 Doelgebondenheid Subverwerkers.
Aan subverwerkers worden de verplichtingen uit deze voorwaarden opgelegd. Dit betreft mogelijk leveranciers van applicaties, systemen en bijbehorende diensten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening aan Verwerkingsverantwoordelijke.

13.9 Ondersteuning.
Voor zover mogelijk verlenen wij verwerkingsverantwoordelijke bijstand bij het vervullen van verplichtingen van Opdrachtgever om verzoeken om uitoefening van rechten van betrokkenen (in de betekenis die de AVG daaraan toekent) af te handelen. Als wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens), dan zenden wij deze verzoeken direct naar Verwerkingsverantwoordelijke door. Verwerkingsverantwoordelijke handelt deze verzoeken zelf af, waarbij wij Verwerkingsverantwoordelijke natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als wij in het kader van onze dienstverlening toegang hebben tot deze persoonsgegevens. Hiervoor kunnen wij daarvoor gemaakte kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

13.10 Delen met derden.
Indien wij van derden een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen, stellen wij Verwerkingsverantwoordelijke direct op de hoogte van het verzoek, zodat Opdrachtgever deze zelf in behandeling kan nemen. Uiteraard kunnen wij Verwerkingsverantwoordelijke daarbij behulpzaam zijn.

13.11 EU domein.
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij wij hierover met Verwerkingsverantwoordelijke andere afspraken hebben gemaakt. Deze eventuele afwijkende afspraken leggen wij gezamenlijk schriftelijk vast, per brief of per e-mail.

13.12 Beveiligingsmaatregelen.
Wij hebben alle mogelijke beveiligingsmaatregelen genomen die redelijkerwijs mogen worden verwacht. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

13.13 Aansprakelijkheid.
Verwerkingsverantwoordelijke heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen en is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.

13.14 Informatieplicht.
Wij informeren Verwerkingsverantwoordelijke als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.

13.15 Waarborgen.
Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als Verwerkingsverantwoordelijke de wijze waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren, dan kan Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe een verzoek aan ons doen. Wij zullen hierover gezamenlijk met Verwerkingsverantwoordelijke afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor rekening van Opdrachtgever. Verwerkingsverantwoordelijke stelt aan ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

13.16 Datalekken.
Indien er sprake is van een datalek, dan stellen wij Verwerkingsverantwoordelijke daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt. Wij zullen Verwerkingsverantwoordelijke daarbij voorzien van de informatie die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken. Ook van de door ons, of onze subverwerker, naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen houden wij Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte.

13.17 Verantwoordelijkheid melding datalek.
De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

13.18 Registratieplicht.
Het (bij)houden van een register van datalekken is altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

13.19 Geheimhoudingsplicht.
Wij houden de van Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en eventuele subverwerkers ook tot geheimhouding.

13.20 Aansprakelijkheid.
Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze voorwaarden niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n). Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Verwerkingsverantwoordelijke niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving.
Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van Verwerkingsverantwoordelijke. De in deze algemene- en leveringsvoorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze voorwaarden, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze voorwaarden en/of de voorwaarden van de Overeenkomst nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

13.21 Overdraagbaarheid Overeenkomst.
Het is voor Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker, behalve als wij gezamenlijk schriftelijk anders afspreken, niet toegestaan om deze voorwaarden en de rechten en de plichten die samenhangen met deze voorwaarden over te dragen aan een ander.

13.22 Beëindiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens.
Als het om praktische redenen noodzakelijk is, worden de persoonsgegevens die wij in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerken gedurende 24 maanden opgeslagen op ons systeem. De opgeslagen gegevens verwijderen wij na definitieve beëindiging van de overeenkomst, tenzij er sprake is van een tijdelijke pauzering van de dienstverlening door Verwerker. De, voor uitvoer van de dienstverlening noodzakelijke persoonsgegevens van medewerkers of partners van verwerkingsverantwoordelijke zelf worden bewaard gedurende de lopende overeenkomst, deze gegevens verwijderen wij na definitieve beëindiging van de overeenkomst, tenzij er sprake is van een tijdelijke pauzering door verwerker van de dienstverlening van verwerkingsverantwoordelijke.

13.23 Logboek.
In het support logboek en/of administratie die wij bijhouden van onze werkzaamheden voor Verwerkingsverantwoordelijke en waartoe Verwerkingsverantwoordelijke rechtstreeks toegang heeft, blijven gegevens maximaal 24 maanden na de laatste mutatie of invoer voor Verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar. Data wordt ook binnen maximaal 3 maanden na wederzijdse overeenstemming tot definitieve beëindiging van de overeenkomst verwijderd, tenzij er sprake is van een tijdelijke pauzering van de dienstverlening door verwerker.

13.24 Aanvullingen en wijziging Overeenkomst.
Aanvullingen en wijzigingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij. Een wijziging in de verwerkte persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of eisen van Opdrachtgever kan aanleiding zijn om deze voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de dienstverlening, of indien wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor ons reden zijn om de Overeenkomst te beëindigen.

13.25 Slotbepalingen.
Op verzoek van Opdrachtgever stellen wij Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze voorwaarden neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wij maken audits mogelijk, waaronder inspecties, door Verwerkingsverantwoordelijke of een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur en dragen daaraan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor rekening van Opdrachtgever. Ook eventuele audits bij subverwerkers zijn voor rekening van Opdrachtgever.

13.26 Toezichthouder.
Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.